TESTLER, ÖLÇEKLER

ÖLÇEKLER

Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D)
Depresyonu olan bireyleri ayırt etmek amacıyla uygulanır.

Pozitif ve Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (PANSS)
Şizofreni hastalarında, sanrılar, duygusal içeçekilme ve bedensel kaygı olmak üzere üç alt boyutta beliritleri değerlendirmek amacıyla kullanılır.

Young Mani Ölçeği (YMRS)
Mani tanısı almış hastalarda, mani düzeyini ölçmek amacıyla uygulanır.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö)
18 yaş üstü yetişkinlere, travma sonrası stres bozukluğu durumunu ölçmek amacıyla kullanılır.

Beck Depresyon Envanteri
Bireyin depresyon derecesi ölçülür.

SCL 90-R (Psikolojik Belirti Tarama Listesi)
Bireyde olabilecek psikolojik rahatsızlıkları ve bu psikolojik rahatsızlıkların düzeyini belirlemek için kullanılan bir testtir.

Kısa Semptom Envanteri (KSA)
Anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon, hostilite alt boyutlarında semptom belirlemek için kullanılır.

BECK Umutsuzluk Ölçeği
Bireyin geleceğe dair olumsuz beklentilerini ölçmeyi amaçlar.

U.C.L.A Yalnızlık Ölçeği
Bireylerin yalnızlık seviyelerini ölçmeyi amaçlar.

BeckAnksiyete Ölçeği
Bireylerde anksiyete düzeyini belirlemek amacıyla kullanılır.